Sunday, July 22, 2007

Complete Bibliography for The White-Nosed Cat

(1) Sources for the Tales

Cang Dewu, ed. Taiwan minjian gushi 3. (Taiwanese folktales, Vol. 3). Taipei: Yongan Chubanshe, 1976.

Chen Di. Chaozhou minjian gushi. (Chaozhou folktales.) Hong Kong: Yuzhou Shudian, 1969.

Chen Qinghao & Wang Qiugui, eds. Fujian minjian gushiji. (A collection of folktales from Fujian). Vol. 2 of Zhongguo minjian gushi quanji. (The complete folktale collection of China). 40 vols. Taipei: Yuanliu Chubanshe, 1989.

__________, eds. Guangdong minjian gushiji. (A collection of folktales from Guangdong). Vol. 3 of Zhongguo minjian gushi quanji.

Chen Yixiu & Chen Fang, eds. Hanjiang gushilin. (A forest of stories from the Han River). Hong Kong: Nanyue Chubanshe, 1986.

China Folk Literature Association, Fujian Branch, eds. Jiuli hude gushi. (Stories from Jiuli Lake). Fuzhou: Fujian Renmin Chubanshe, 1984.

Guan Han & Wei Gan, eds. Guangdong minjian gushixuan. (A selection of folktales from Guangdong). Guangzhou: Huacheng Chubanshe, 1982.

Huang Deshi, ed. Taiwan minjian gushi jingxuan. (A special selection of Taiwanese folktales). Taipei: Qingwen Chubanshe, 1981.

Huang Rongcan. Fujian minjian chuanqi. (Folk legends from Fujian). Hong Kong: Luotuo Chubanshe, 1978.

Jia Zhi & Sun Jianbing, eds. Vol. 2 of Zhongguo minjian gushixuan. (A selection of Chinese folktales). 2 vols. 1958. Beijing: Renmin Chubanshe, 1980.

Jiang Tao, ed. "Guangzhou minjian chuanshuo." (Guangzhou folk legends). Zhongguo chuanji: minjian gushi. (Chinese legends: folktales). Taipei: Zhangyan Chubanshe, 1987.

__________, ed. "Quanzhou minjian chuanshuo." (Quanzhou folk legends.) Zhongguo chuanji: minjian gushi.

Liao Yuwen. Taiwan shenhua. (Taiwanese myths.) N.P.: Xuanfeng Shushe, 1978.

Qiu Jie, ed. Taiwan minjian gushi xuanji 2. (A collection of Taiwanese folktales, Vol. 2). Taipei: Yongan Chubanshe, 1973.

Shi Cuifeng, ed. Taiwan minjian gushi. (Taiwanese folktales.) N.P.: Hebei Shaonian Ertong Chubanshe, 1987.

Shi Siwei, ed. Taiwan minjian gushixuan. (A selection of folktales from Taiwan). Beijing: Shishi Chubanshe, 1985.

Wang Shizhen. Zhongguo shenhua: shiji bian. (Chinese myths: achievements). Taipei: Xingguang Chubanshe, 1981.

Ye Chunsheng & Liu Kelan, eds. Guangzhou chuanshuo. (Legends from Guangzhou). Shanghai: Shanghai Wenyi Chubanshe, 1985.

Zhuo Zhonglin & Chen Huiping, eds. Minjian wenxuejuan. (Folk literature archives). Fuzhou: Haixia Wenyi Chubanshe, 1990.

Zhi Nong, ed. Fujian chuanshuo miyu. (Legends and riddles from Fujian). 1956. Taipei: Orient Cultural Service, 1970.

(2) Works Cited

Aarne, Antti & Stith Thompson. The Types of the Folktale. 1961. Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1995.

Burkhardt, V.R. Chinese Creeds and Customs. 1954. Taipei: Caves Bookstore, 1977.

Chen Yixiao. Foxue changjian cihui. (A glossary of common terms in Buddhism). Yinzhou: Ningxia Renmin Chubanshe, 1994.

Chen Yundong. Kejiaren. (The Hakka people). 1978. Taipei: Lianya Chubanshe, 1983.

Chinnery, John. "China." World Mythology. Ed. Roy Willis. New York: Henry Holt, 1993.

Chou Hongwei. "Niutou mamian." (Oxhead and Horseface). Zhongguo minjian xinyang fengsu cidian. (A dictionary of Chinese folk beliefs and customs). Eds. Wang Jinlin and Xu Tao. Beijing: Zhongguo Wenyi Chubanshe, 1992.

Cornelius, Geoffrey. Starlore: An Essential Guide to the Night Sky. San Francisco: Chronicle Books, 1997.

Dorson, Richard M. Folk Legends of Japan. Rutland: Charles E. Tuttle, 1971.

Eberhard, Wolfram. Chinese Festivals. Asian Folklore and Social Life Monographs. Vol. 38. Taipei: Orient Cultural Service, 1972.

__________. A Dictionary of Chinese Symbols: Hidden Symbols in Chinese Life and Thought. 1986. London: Routledge, 1996.

__________, ed. Folktales of China. 1965. New York: Washington Square Press, 1973.

__________. Studies in Hakka Folktales. 2 vols. 1974. Taipei: Orient Cultural Service, 1983.

Fischer-Schreiber, Ingrid. The Shambhala Dictionary of Taoism. Trans. Werner Wunsche. Boston: Shambhala, 1996.

Guo Hui. "Niulang." (Cowherd). Zhongguo minjian xinyang fengsu cidian.

Iwasaka, Michiko & Barre Toelken. Ghosts and the Japanese: Cultural Experience in Japanese Death Legends. Logan, Utah: Utah State University Press, 1994.

Li Yingqiu. Miaozu minjian gushi. (Hmong folktales). Taipei: Mutong Chubanshe, 1978.

Lin Zaifu. Minnanren. (The Minnan People). 1974. Taipei: Zhiyin Chubanshe, 1985.

Liu Yahu. "Longwang." (Dragon king). Zhongguo minjian xinyang fengsu cidian.

Ong Hean-Tatt. Chinese Animal Symbolisms. 1993. Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publications, 1997.

Shang Yingshi, ed. Zhongguorende suhua. (Folk sayings of the Chinese). Taipei: Changchun Shufang, 1989.

Thompson, Stith. Motif-Index of Folk Literature. (6 vols). Bloomington, Ind.: Indiana University, 1958.

Ting Nai-tung. A Type Index of Chinese Folktales. Helsinki: Folklore Fellows Communication, 1978.

Wang Jinglin. "Chenghuang." (City god). Zhongguo minjian xinyang fengsu cidian.

Williams, C.A.S. Outlines of Chinese Symbolism and Art Motives. 1931. Taipei: Huangjia, 1978.

Xiang Yang, ed. Taiwan minsu tuhui. (Taiwanese folk illustrations). Taipei: Luocheng Chubanshe, 1986.

Xu Tao. "Shidian yanwang." (Ten kings of hell). Zhongguo minjian xinyang fengsu cidian.

Yang Liangcai, et al. Zhongguo minjian wenyi cidian. (Dictionary of Chinese folk literary arts). Lanzhou: Gansu Renmin Chubanshe, 1989.

Yuan Ke. Shenhua gushi xinbian. (A new edition of myths). 1963. Beijing: Zhongguo Qingnian Chubanshe, 1979.

__________. Zhongguo shenhua chuanshuo cidian. (Dictionary of Chinese myths and legends). Hong Kong: Shangwu, 1986.

Zheng Shaohong, ed. Zhongguo bixie wenhua daguan. 2 vols. (An overview on the culture of Chinese apotropaics). Guangzhou: Huacheng Chubanshe, 1994.